ذکری برای گرفتاری ها و مشکلات به سفارش امام صادق علیه السلام

850