بسیار سفر باید کرد تا پخته شود خامی - نوید نوروزی

1,447

گفتگوی کامل نوید نوروزی در اولین قسمت رادیوترانزیست درباره سفر - شعرخوانی اسماعیل باستانی - دره ستارگان