بسیار سفر باید کرد تا پخته شود خامی - نوید نوروزی

2,001

گفتگوی کامل نوید نوروزی در اولین قسمت رادیوترانزیست درباره سفر - شعرخوانی اسماعیل باستانی - دره ستارگان