هفته نامه ویدیویی ۷۷: نگاهی به جزئیات Game Awards 2017

6,288

در هفته نامه ویدیویی ۷۷، از فروش فوق العاده پدیده این روزهای دنیای بازی های یعنی PUBG می گوییم و نگاهی به جزئیات Game Awards 2017 می اندازیم.