فصل ها به انتظار دستهای تو گذشت

29

فصل ها به انتظار دستهای تو گذشت بخشی از شعر خوانی امید منوچهریان بخش 6