نوزاد در هفته ششم، گردن و ماهیچه!/ کلیپ

1,564

در این هفته نوزاد شما از تکان دادن گردن و گرفتن اشیا در دست بهره می برد.

نی نی بان
نی نی بان 495 دنبال کننده