اولین جشنواره دی مارک (با برگزاری مرکز سمینارهای کسب و کار ماهان)

1,224

سمینار جشنواره دی مارک 10 مرداد 98 با حضور اساتید بزرگ حوزه دیجیتال مارکتینگ برکزار شد. در این رویداد بزرگ علم روز دیجیتال مارکتینگ مورد بررسی قرار گرفت. اساتید بنام این حوزه در این رویداد علم روز دیجیتال مارکتینگ را مورد بحث و بررسی قرار دادند . ایده پردازان سعی کرده است با پوشش تصویری این رویداد بزرگ شمارا در کسب علم روز دیجیتال مارکتینگ یاری کند. مطمئنا مشاهده این رویداد به دانش های شما می افزاید . اینستاگرام ایده پردازان idehpardazan_ipe.ir@