عصبانیت کودکان خردسال بدون هیچ دلیلی

459

کودکانی که مدام عصبانی می شوند را می توان کنترل و درمان کرد اول باید به دنبال علت آن بود که معمولا بخاطر عدم توجه والدین به آن ها این رفتار را از خود نشان می دهند.

نی نی بان
نی نی بان 552 دنبال کننده