مصاحبه «جایزه اصفهان» با محمد رضا قانعی (معمار)

10,989

حقایق جذاب معماری از زبان محمد رضا قانعی (معمار) - "همیشه دلم میخواست برای مردم بسازم"