گیم پلی بازی دوران افتخار

202

این بازی مدتها پیش ساخته و مراحل متنوعی دارد اکشن تیراندازی.