سی سال، سی موسیقی، یک جایزه؛ ۱۳۸5

17,771

ما هم مارکت موسیقی داریم، صادقی، یگانه، یزدانی، عبداللهی، فرزین و حتی عسگری، همه چیز از اینجا شروع شد و یا شاید در اینجا تمام شد