خفن ترین دشمنانی که با یک ضربه کار گیمر را تمام میکنند

11,013

در این آیتم ویدیویی، سراغ دشمنانی در بازیهایی ویدیویی رفتهایم که با یک ضربه میتوانند گیمر را از پا دربیاورند.