خفن ترین دشمنانی که با یک ضربه کار گیمر را تمام میکنند

11,223

در این آیتم ویدیویی، سراغ دشمنانی در بازیهایی ویدیویی رفتهایم که با یک ضربه میتوانند گیمر را از پا دربیاورند.