روز بزرگداشت ابوعلی سینا و روز پزشک

1,218

روز بزرگداشت ابوعلی سینا و روز پزشک گرامی باد.